Wiadomość
  • Polityka plików cookies

    Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Pliki cookie służą do autentyfikacji, nawigacji oraz innych funkcji.

GLOBE

Program GLOBE w Polsce

W programie GLOBE uczestniczą 27 832 szkoły z całego świata, działania koordynuje 20 630 nauczycieli.

Program GLOBE realizowany jest w Polsce w 166 szkołach na podstawie umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 1997 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Krajowym Koordynatorem Programu, wybranym 17 lipca 1997 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.

Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska jest ośrodkiem działającym w globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database), ustanowionej przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP – United Nations Environment Programme). Celem sieci GRID jest wzmocnienie efektywnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego na poziomie krajowym, regionalnym i światowym oraz propagowanie pro-środowiskowych zachowań i postaw w społeczeństwie. Centrum prowadzi, skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców, działania upowszechniające wiedzę na tematy związane z ochroną środowiska naturalnego i zagrożeniami wynikającymi z wpływu człowieka na przyrodę. Do kluczowych obszarów działań organizacji należą programy z zakresu edukacji ekologicznej. W ich ramach organizowane są zajęcia dla uczniów i nauczycieli. Podczas zajęć wykorzystuje się nowoczesne technologie informacyjne oraz innowacyjne narzędzia do nauki przedmiotów przyrodniczych.  Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Wyniki przesyłane są Internetem do bazy danych Programu a odpowiednie narzędzia umożliwiają ich wizualizację on-line.

Proponuje szkołom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska. Może być również wykorzystany podczas indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie uczestniczący w programie i korzystający z jego efektów mają szansę podniesienie umiejętności w zakresie: zadawania pytań problemowych, zdobywania nowej wiedzy oraz wyjaśniania zjawisk. Łatwiej jest im zrozumieć zasady prowadzenia badań naukowych i wyciąganie wniosków na podstawie zebranych danych. W programie możliwe jest zapoznanie uczniów z etapami procesu badawczego (uzyskiwania danych i ich wykorzystywania) ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność, jednorodność, powtarzalność oraz zasięg pomiarów, istotne z punktu widzenia badań naukowych a rozwijające w uczniach umiejętności stawiania hipotez, zadawania pytań oraz zainteresowania naukowe.

Działania realizowane są w ramach zajęć prowadzonych w terenie i w laboratorium szkolnym z użyciem nowoczesnych sprzętów i metod pomiarowych. Przy użyciu komputera i Internetu, poprzez organizowane warsztaty, spotkania i konferencje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów a także poprzez międzynarodowe kontakty oraz wspólne projekty prowadzone z uczestnikami z innych krajów.

 

Program GLOBE w szkole

Rok szkolny 2013/2014:

1.  Udział szkolnego opiekuna programu w warsztatach początkowych, przygotowujących do realizacji zadań w wybranych projektach programu GLOBE:

 

  • Earth as a System (Ziemia jako system
  • Hydrology (hydrologia)
  • Land Cover and Biology (pokrycie terenu i biologia – interpretacja zdjęć     satelitarnych)
  • Soil (gleba)

 

2.  Założenie profilu szkoły na amerykańskiej stronie programu.

3.  Przeprowadzenie obserwacji i pomiarów w ramach protokołu GREEN-UP (obserwacja tempa wzrostu liści lipy drobnolistnej w terenie przyszkolnym w zależności od klimatu i warunków pogodowych).

4.  Przesłanie raportu do światowego koordynatora programu.

Krzysztof Tuszkowski

 

Więcej o programie:

www.globe.gov

profil szkoły   zobacz >>>

 

 

 

Do góry ^ 

 

Copyrights © 2011 Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.